Leefbaarheid

Leefbaarheid 2018-02-02T14:00:20+00:00

Naast hoofdkern Oirschot hebben we onze kernen Spoordonk, Oostelbeers, Middelbeers en Westelbeers. Ze hebben allemaal een sterke gemeenschapszin en zijn zeer betrokken. Dorpsvisie wil dit graag mede ondersteunen en versterken.

Dorpsvisie koerst op;
• Kansrijke initiatieven uit de gemeenschap ondersteunen en faciliteren
• Herbestemming van de Bernadettekerk, den Deel en de Gymzaal in Spoordonk is zo’n initiatief
• De uitvoeringsprogramma’s moeten vooral door de inwoners zelf worden opgepakt
• Een lokaal budget om deze initiatieven ook uitgevoerd te krijgen
• Woningen bouwen jong en oud moet in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen
• Sport en verenigingen hebben een belangrijke sociaal maatschappelijke functie
• Ondersteunen van het initiatief ”Auto-Maatje” vrijwilligers vervoeren minder mobiele ‘buren’ met eigen auto

Onderwijs
Scholen hebben een belangrijke maatschappelijke functie in een gemeenschap. Primair het zorg dragen voor onderwijs, maar hebben daarnaast ook een sociale functie. De nieuwe school is een ontmoetingsplek voor kinderen en ouders en daarmee van grote waarde voor een wijk of dorp.

Basisonderwijs
Dorpsvisie koerst op;
• Brede multifunctionele basisscholen, goed en veilig bereikbaar en centraal gelegen
• Iedereen doet mee, met of zonder beperking, samen integreren
• Goed en efficiënt leerlingenvervoer met een kleine eigen bijdrage, voor iedereen

Voortgezet onderwijs
Oirschot is onderdeel van de Slimste Regio en Brainport wat kansen biedt voor werkgelegenheid nu en in de toekomst. De samenwerking van Kempenhorst in Oirschot en Heerbeeck college in Best is er op gericht om het maximale uit onze leerlingen te halen, ieder op zijn niveau. De Kempenhorst voorziet in een belangrijke regionale behoefte.

Dorpsvisie koerst op;
• Dat de Kempenhorst en het bedrijfsleven samen werken, onderwijs gericht op de vraag vanuit de arbeidsmarkt
• Een aanpassing van de infrastructuur en bereikbaarheid van de Kempenhorst
• De veiligheid en bereikbaarheid voor fietsende scholieren van en naar Oirschot moet worden verbeterd

Volwassenenonderwijs
14% van onze inwoners is laaggeletterd en een groot deel van met name ouderen kunnen de digitale ontwikkelingen moeilijk bijhouden. In onze gemeenschap is tevens steeds meer sprake van anderstaligen.

Dorpsvisie koerst op;
• Samen met welzijnswerk en bibliotheek een programma opzetten van taalonderwijs voor laaggeletterdheid alsmede anderstaligen
• Programma Digisterk promoten en ondersteunen

Openbaar gebied
Oirschot wil een kwalitatief hoogwaardige gemeente zijn. Hiertoe behoren, met nadruk, ook de kleine kernen en het buitengebied, we koersen erop deze aantrekkelijkheid te combineren met veiligheid, bereikbaarheid en gebruik. De verbreding van de A58 biedt hiervoor kansen.

Dorpsvisie koerst op;
• Het karakteristieke centrum van Oirschot, ook voor minder-validen een goede toegankelijkheid
• Samen met de wijk praten over herinrichtingen en werkzaamheden
• Blijvend investeren in kwaliteit van wegen, groen, fiets-voetpaden, veiligheid
• Ontwikkeling Groene Corridor en initiatieven versterken
• De realisatie van de langzaam-verkeer brug als verbinding tussen wijk en sport op Moorland en als recreatieve verbinding Oirschot-Eindhoven
• Het versterken van de groene omgeving, zowel in de kernen als buitengebied, onderzoek wijst uit dat dit het woongenot vergroot
• Kwaliteit met veel robuust groen en biodiversiteit, investeren in de leefomgeving, met bewoners en bedrijven oplossingen zoeken
• Ondersteunen initiatieven op de dorpspleinen, sociale cohesie en toeristische trekpleister