Werken

Werken 2018-02-02T14:11:54+00:00

Samen met onze bewoners en ondernemers van het buitengebied moeten we zorgen dat ons buitengebied vitaal blijft. Dat betekent investeren in duurzaam agrarisch en toeristisch ondernemen, met ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit, economische belangen in samenhang met maatschappelijke vraagstukken.

Dorpsvisie koerst op;

 • Gezondheid, voor mens en dier, leidend bij ontwikkelingen van agrarische bedrijven
 • Duurzaam agrarisch ontwikkelen met een kwaliteitsverbetering voor mens, dier en milieu
 • Innovatie positief benaderen, eventueel met het aanpassen van bestaand beleid, maar altijd passend in de omgeving
 • Ruimhartig en creatief omgaan met VAB’s (Vrijkomende Agrarische Bebouwing)
 • Ruimte geven aan bedrijvigheid in het buitengebied, o.a. recreatieve voorzieningen en energieopwekking
 • Joriszorg en Amaliazorg als werkgever hebben een belangrijke functie in de zorg
 • Mantelzorgers en vrijwilligers moeten we blijven stimuleren en zijn het cement van de samenleving
 • Participatie, iedereen moet de kans krijgen om te kunnen werken

Bestuur en organisatie

Dorpsvisie kiest voor een zelfstandige gemeente Oirschot in het stedelijk gebied als samenwerkings partners, naar onze mening een samenwerking met toekomst perspectief. Samenwerken met de Kempengemeenten, maar ook met bv het bedrijfsleven kunnen kansrijk zijn.

Onze gemeente heeft grote groepen actieve inwoners die boordevol met initiatieven zitten en zorgen voor een bloeiend verenigingsleven en betrokkenheid wat er in de omgeving gebeurt.

Om de betrokkenheid van onze inwoners te vergroten willen wij de ‘gast van de raad’ introduceren en naast het digitale burgerpanel een wisselend inwoners forum raadplegen bij complexe vraagstukken, dit naar het Amerikaans ‘jury’ model. Het referendum is achterhaald en heeft aangetoond dat dit niet representatief is.

Dorpsvisie koerst op;

 • Uitvoeren van kerntaken door de gemeente
 • Een gemeente die los laat, maar het probleem niet over de schutting gooit
 • Ondernemende inwonersgerichte ambtenaren, wij denken met u mee
 • Een betrouwbare, efficiënte, snelle en besluitvaardige gemeentelijke organisatie
 • Een korte doorlooptijd van vergunningsaanvragen en integraal benaderen
 • Het verder versterken van het digitale burgerpane,
 • Betrokkenheid van inwoners creëren, hiervoor introduceren wij ‘de gast van de raad’
 • Een wisselend inwoners forum bij complexe vraagstukken, zij adviseren het college en de gemeenteraad
 • Evaluatie van het besluitvormingsproces, onze inwoners moeten beter betrokken worden
 • Introductie van de Dorpsvisie ‘Raadsman’; de verbinder tussen inwoners en politiek

Financiën

Oirschot is een financieel gezonde gemeente. De begroting laat meerjarig een overschot zien en de reserves en liquide middelen zijn goed. Dit willen we graag naar de toekomst zo houden.

Dorpsvisie koerst op;

 • Bewonerstarieven niet meer dan trendmatig verhoogd mogen worden
 • Bewoners die hun afval goed scheiden, worden beloont
 • De legestarieven kostendekkend en transparant moeten zijn
 • Toeristenbelasting is doelbelasting