Op 22 augustus 2017 hebben wij uw raad via een raadsinformatiebrief voor het laatst geïnformeerd over de voortgang van het burgerinitiatief Hart van Spoordonk. Een groep initiatiefnemers wil in Spoordonk een dorpshuis realiseren in de leegkomende kerk en de huidige gymzaal vervangen door nieuwbouw. Inmiddels is er ruim een jaar verstreken en willen wij u opnieuw informeren over de stand van zaken.

Burgerinitiatief
De inwoners van Spoordonk willen hun voormalige kerk, huidige gymzaal en dorpshuis Den Deel graag
behouden. De kerk en gymzaal maken deel uit van de actiepunten uit het Integraal Dorps Ontwikkelings Programma (IDOP) van Spoordonk. Het opstellen van dit IDOP startte in 2007. De inwoners zijn bereid daaraan een bijdrage te leveren nu en in de toekomst. Het kerkgebouw is eigendom van het bisdom, de gymzaal is eigendom van de gemeente. Op 17 juni 2016 heeft de gemeente Oirschot het verzoek van de in oprichting zijnde Coöperatie Spoordonk (inmiddels: dorpsvereniging Hart van Spoordonk) ontvangen om dit burgerinitiatief te faciliteren en hiervoor geld beschikbaar te stellen.

Medewerking onder voorwaarden
Op 27 november 2016 heeft uw raad besloten een bijdrage te leveren van maximaal € 1.450.000 (inclusief het voorbereidingsbudget en inclusief btw) voor de aanpassingen in de kerk en het in eigen beheer vergroten van de gymzaal in Spoordonk, mits op uiterlijk 1 mei 2017 aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. een minimale eigen bijdrage van € 150.000 gegarandeerd uit de gemeenschap Spoordonk middels
  o.a. het effectueren van de aangekondigde obligatieleningen, zelfwerkzaamheid en sponsoring
 2. er sprake is van een aantoonbare langdurige sluitende exploitatie van de gebouwen, aangetoond
  middels een voorlopige huur- en/of intentieovereenkomst met een exploitant/uitbater en gebruikers;
 3. het dekkingsplan van de investeringen sluitend is;
 4. de gymzaal tijdens schooluren ter beschikking blijft van basisschool de Fonkeling of diens
  rechtsopvolger;
 5. Voldoende aangetoond draagvlak van de omgeving is inclusief de aanwezige horecabedrijven.

Ondernomen stappen Hart van Spoordonk
De dorpsvereniging heeft onderhandeld met het bisdom over de aankoop van het kerkgebouw. Deze
onderhandelingen zijn inmiddels zover dat de afspraken en voorwaarden van het bisdom op papier gezet
kunnen worden. Daarnaast heeft de dorpsvereniging een (mondeling) akkoord bereikt met de
belastingdienst over de btw-constructie. In juli 2018 heeft de dorpsvereniging hun verantwoording van de voorwaarden naar de gemeente gestuurd.

Ondernomen stappen gemeente
De gemeente heeft op 9 mei 2018 een omgevingsvergunning verleend voor het (ver)bouwen van de
gymzaal. Ook heeft de gemeente in de zomer van 2018, onder voorwaarde dat het burgerinitiatief doorgang vindt, een duurzaamheidssubsidie verleend van in totaal €10.000,-. Daarnaast heeft de gemeente intussen Stichting BOEi ingeschakeld om te adviseren over de verantwoording van de voorwaarden, ingediend door de dorpsvereniging. In de tussentijd is de gemeente meerdere malen in gesprek geweest met de dorpsvereniging voor het beantwoorden van vragen over het initiatief. Voor de overdracht van de gymzaal hebben we in het najaar van 2017 de dorpsvereniging laten weten dat, op grond van het strategisch vastgoedbeleid, de gymzaal niet voor €1,- aan hen overgedragen kan worden. Daarom hebben we een erfpachtconstructie voorgesteld, waardoor de grond eigendom blijft van de gemeente.

Vervolg
In oktober 2018 verwachten wij het advies van de Stichting BOEi te ontvangen. Aan de hand van dit advies kan de gemeente uiteindelijk beoordelen of de dorpsvereniging voldoet aan de door uw raad gestelde voorwaarden. We moeten dan dus ook duidelijkheid krijgen van de dorpsvereniging of de voorgestelde erfpachtconstructie voor de gymzaal past in hun langdurige sluitende exploitatie van de gebouwen. Pas daarna zou het burgerinitiatief definitief doorgang kunnen vinden. Ook dan moeten er nog veel stappen worden gezet, bijvoorbeeld wijziging bestemmingsplan en doorlopen van vergunningenprocedures. Wij gaan ervan uit u hierover nog dit jaar te kunnen informeren.